[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

      ทีม KM สพท.มค.2
 

        

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ที่ 251/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ  หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
…………………………….
      ด้วยหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ปีงบประมาณ 2554 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT7 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) อย่างน้อย 2 องค์ความรู้ ตามแนวทาง 7 ขั้นตอน ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด และต้องรายงานตามผลการดำเนินการตามแผน โดยดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ได้สำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมและสามารถดำเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงได้แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้และคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1.    ทีมงานจัดการความรู้  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ควบคุม กำกับและดูแล การจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ให้เกิดประสิทธิผลในการผลักดันการปฏิบัติข้าราชการให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. นายสถาพร หยองเอ่น           ผอ.สพป.มค.2                     ทำหน้าที่เป็น CEO
2. นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี          รอง ผอ.สพป.มค.2                  ทำหน้าที่เป็น CKO
3. นายสัมฤทธิ์ คำจันทร์           รอง ผอ.สพป.มค.2                  ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
4. นายธีระพงษ์ บุษบงก์           รอง ผอ.สพป.มค.2                  ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
5. นางสุภารีย์ โพนเงิน            รอง ผอ.สพป.มค.2                  ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
6. นายไพฑูรย์ อนุสัตย์           รอง ผอ.สพป.มค.2                  ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
7. นายทองสุข มาตย์คำมี          รอง ผอ.สพป.มค.2                  ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
8. นายเยื้อน สิทธิศาสตร์          รอง ผอ.สพป.มค.2                  ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
9. นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรี         รอง ผอ.สพป.มค.2                  ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
10.     นายสุภาพ จันทร์สม          รอง ผอ.สพป.มค.2                  ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
11.     นายวิชัย สวนประดิษฐ์         รอง ผอ.สพป.มค.2                ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
12.     นายสุเมร ปัตตานี            ผอ.กลุ่มนิเทศฯ                   ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
13.     น.ส.ริกุล ผลดี             ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล             ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
14.     น.ส.สุมาลี อุระวัฒนพันธุ์      ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน            ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
15.     นายสิทธิชัย ชลาชัย          ผอ.กลุ่มอำนวยการ                 ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
16.     นางนงเยาว์ นาเพีย           ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน      ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
17.     น.ส.เย็นจิต ทองคำมี         ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ           ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
18.     น.ส.สุปราณี วรามิตร        ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน             ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
19.     น.ส.ประภาพรรณ จันโอทาน    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
20.     นายดำรง ปักเขตานัง         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
21.     นายมีชัย พลภูงา            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
22.     นายวิทยา คชโคตร          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
23.     นายรัฐกร ลงคำ            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
24.     นางราตรี ล่อดงบัง          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
25.     นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
26.     นางนิลรัตน์ ทศช่วย        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ         ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
27.     นายสามารถ อุทปา        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ             ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
28.     นางจันทร์แรม ปราเมต      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ             ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
29.     น.ส.กวิสรา ชื่นอุรา       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ             ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
30.     นายสุภวัต ลาภสาร        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ             ทำหน้าที่เป็น KM ทีม
31.     นายมงคล แก้วพะเนาว์     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          หัวหน้า KM ทีม
32.     นายณวัฒน์ จันทเขต      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ             เลขานุการ
33.     ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            ผู้ช่วยเลขานุการ
34.     นางสาวชไมพร ทานะขันธ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่จัดทำแผนจัดการความรู้ใน 2 องค์ความรู้ คือ การขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย
1. นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี    รอง ผอ.สพป.มค.2          ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ บุษบงก์     รอง ผอ.สพป.มค.2          รองประธานกรรมการ
3. นายสุเมร ปัตตานี        ผอ.กลุ่มนิเทศฯ             กรรมการ
4. น.ส.ริกุล ผลดี         ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ
5. น.ส.สุมาลี อุระวัฒนพันธุ์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ
6. นายสิทธิชัย ชลาชัย      ผอ.กลุ่มอำนวยการ           กรรมการ
7. นางนงเยาว์ นาเพีย      ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  กรรมการ
8. น.ส.เย็นจิต ทองคำมี    ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ      กรรมการ
9. น.ส.สุปราณี วรามิตร    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ
10.  น.ส.ประภาพรรณ จันโอทาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
11.  นายดำรง ปักเขตานัง    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ
12.  นายมีชัย พลภูงา       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ
13.  นายวิทยา คชโคตร     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ
14.  นายรัฐกร ลงคำ       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ
15.  นางราตรี ล่อดงบัง      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ
16.  นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ
17.  นางนิลรัตน์ ทศช่วย     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ
18.      นายสามารถ อุทปา    ศึกษานิเทศก์ชำนาญ           กรรมการ
19.      นางจันทร์แรม ปราเมต  ศึกษานิเทศก์ชำนาญ           กรรมการ
20.      น.ส.กวิสรา ชื่นอุรา   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ        กรรมการ
21.      นายสุภวัต ลาภสาร    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ        กรรมการ
22.      นายมงคล แก้วพะเนาว์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ/เลขานุการ
23.      นายณวัฒน์ จันทเขต   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
24.      ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
25.      นางสาวชไมพร ทานะขันธ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะเลขานุการ  มีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตั้ง ตลอดจนดูแลระบบ
ฐานข้อมูล Website แมงมุม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นำความรู้ทั้ง 2  องค์ความรู้  ที่ได้เผยแพร่ทาง Website แมงมุม “เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้” ให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบันตลอดไป
ประกอบด้วย
1.   นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี      รอง.ผอ.สพป.มค.2          ประธานกรรมการ
2.   นายมงคล แก้วพะเนาว์      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     คณะทำงาน
3.   นายสุทัศน์ สีทาสี         เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง              คณะทำงาน
4.   นายณวัฒน์ จันทเขต       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ        คณะทำงาน/เลขานุการ
5.   ส.อ.พงศ์พัฒน์ ปักกาโล   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
6.   น.ส.ชไมพร ทานะขันธ์    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ
สั่ง ณ วันที่   19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2554
           
           (ลงชื่อ)  สถาพร  หยองเอ่น
              ( นายสถาพร  หยองเอ่น )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2